Календарь событий

01 февраля 2023

Розэхэр

- Дунейм тетщ розэ лIэужьыгъуи 100. 

Бажэмрэ джэджьеймрэ

Таурыхъ

Макъамэ

Макъамэ защIэщ мы гъащIэр! Псори, псори гухэлъ изогъащIэ! Си гур щохъур дунейм насып защIэ…

Езыр-езыру зызыгъэсэжа

Жылэтэж Амир сурэт щIыным хуемыджами, а IэщIагъэм хуэIэзэу къыщIэкIащ икIи и лэжьыгъэхэм мы зэманым щIэупщIэ яIэщ.

Си хъуапсапIэ нэхъ ин дыдэхэм ящыщ зы

Ди къалэм и кум, Къэбэрдейр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 400 зэрырикъуам и цIэкIэ щыIэ утым деж, щаухуэну театрым и проектым къыщыгъэлъэгъуар драмэ театрт. Сэ абыкIэ сыарэзытэкъым, балет, оперэ, опереттэ зиIэ Музыкэ театр къызэIутхыныр си хъуэпсапIэ нэхъ ин дыдэу щытти. Ар Музыкэ театр пщIын щхьэкIэ хьэзыру щыIэ проектым зэхъуэкIыныгъэ мымащIэхэр хэлъхьэн хуейт: сценэр, оркестр мащэр куэдкIэ нэхъ ин щIын, макъамэр къабзэу цIыхухэм я деж нэсын папщIэ акустикэ жыхуэтIэм бгъэдыхьэкIэ лей худиIэн, балетым щхьэкIэ репетицэ щащI пэш хэщIыхьыжын, нэгъуэщI куэди.

ЛIэужьхэм я лъэужь

Хы ФIыцIэ Iуфэм Iут Сочэ къалэм хиубыдэ Лоо (Лоу) жылэм иджыблагъэ къыщагъуэтащ адыгэ-убых-абазэ лъэпкъ зэрыбыным и тхыдэр зыджхэр хуабжьу зыщыгуфIыкIа щIэин телъыджэ. 

Ипэрейм ирагъэщхьу

Астрономхэм зэрытрагъэчыныхьымкIэ, ди Дыгъэм хуэдгъэдэну нэхъ гъунэгъур Проксимэ Центаврэ зи фIэщыгъэ вагъуэ жьэражьэрщ. 

ИлъэсыщIэм и япэ тхылъ тыгъэ

Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэр илъэсыщIэ махуэщIхэм зыхригъэлъэсакъым, щIыналъэм щыпсэу лъэпкъхэм я щэнхабзэ хъугъуэфIыгъуэхэр къызэщIэзыубыдэ тхылъ купщIафIэхэр игъэхьэзыру екIуэкIащ. 

Жыджэру Iуэхум пэрыт

Зыпэрыт Iуэхум кърит гухэхъуэмрэ дэрэжэгъуэмрэ нэхъыбэм трагъэгушхуэу, щхьэпагъ зыпылъ лэжьыгъэ зэрызэфIихыным хущIэкъу цIыхущ къэхутакIуэ емызэш, ЮНЕСКО-м, Урыс географие зэгухьэныгъэм я действительнэ член Мысырджэн МуIэед. Сэрмакъ къуажэм дэт езанэ курыт школыр къиуха иужь, абы лэжьэн щыщIидзащ «СевКавЭлектроприбор» IуэхущIапIэм. 1970 гъэм дзэм къулыкъу щищIэну ираджэри, абы илъэситIкIэ щыIащ. Къигъэзэжа нэужь Кавказ Ищхъэрэ Бгы лъагэ институтым Уэм пэщIэтынымкIэ и IуэхущIапIэм щылэжьащ. 1974 гъэм ар щIэтIысхьащ хамэ къэралыбзэхэр щаджу Пятигорск дэт педагогикэ институтым.

НОБЭ

Мазаем и 1, бэрэжьей