Календарь событий

02 марта 2023

ГъащIэр ядэгъэпсынщIэныр нэхъапэщ

         Упсэуну гугъу хъуащ, щыжаIэ зэманым цIыхум щIэгъэкъуэн ухуэхъуным, гуапагъэ пщIэным псапэшхуэ пылъщ. Апхуэдэ Iуэхум нобэ зи зэманрэ къарурэ щымысхьу тезыгъэкIуэдэф бзылъхугъэхэм ящыщщ КъуэщIысокъуэ Зарэ. Ар яхэтщ республикэм и волонтёрхэм икIи мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэхухэр къызэрегъэпэщ.

         2006 гъэм Зарэ ехъулIэныгъэ иIэу къиухащ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым экономикэмкIэ и магистратурэр. Апхуэдэуи мы гъэм щIэныгъэ нэхъыщхьэ етIуанэр абы щызэрегъэгъуэт КъБКъУ-м ПедагогикэмкIэ, психологиемрэ ФСО-мкIэ и институтым.

Узэгугъур къогугъуж

1965 гъэм ди республикэм уэрэдымрэ къафэмкIэ и къэрал ансамблыр лъэпкъ къафэмкIэ «Кабардинка» гупу щызэрахъуэкIым щыгъуэ профессиональнэ къэфакIуэу а гупым хэта, тIурытIу къызэдэфэ цIыху тIощIым я пIэкIэ къащтэн хуей хъуат цIыху 50-м щIигъу.

Абы папщIэ ирагъэкIуэкIауэ щытащ къэфакIуэхэр къыщыхаха зэхьэзэхуэ. Къащтэнур фIым я фIыжхэрати, зэпеуэм упхыкIыну хуабжьу гугъуу щытауэ жаIэж.

Тхылъ цIэрыIуэ зыбжанэ

Гиннессым и рекордхэм я Тхылъыр

Гиннессым и дунейпсо рекордхэм я тхылъым и цIэр хэт зэхэзымыхар! Ауэ, дуней псом къыщыхъу рекордхэр зэхуэпхьэсурэ Тхылъым иптхэн гупсысэ гъэщIэгъуэным къежьапIэ хуэхъуар куэдым къыбжаIэфыну къыщIэкIынукъым. Нэхъ гъэщIэгъуэныжращи, пивэ цIэрыIуэм и маркэмрэ рекордхэм я тхылъымрэ сыту пIэрэ зэхуаIуэхур?

ГъащIэм и дамыгъэ ятелъщ

Поэмэ тхыным зрипщытын ипэкIэ Къагъырмэсыр зыкъомрэ жыджэру икIи хъарзынэу щылэжьащ ди лъэпкъ литературэм и жанр зэмылIэужьыгъуэхэм. Абы и Iэдакъэм къыщIэкIащ сабийхэми балигъхэми яхуэгъэза усэхэр, рассказхэр, басняхэр, жыIэгъуэхэр, гушыIэхэр, балладэхэр, сонетхэр, нэгъуэщI тхыгъэ лIэужьыгъуэхэри.

Гъуэзыпшэ «шэмэджыпэ»

Шыхулъагъуэ (Млечный путь) вагъуэ куэщIым (галактикэм) и кум хуэзэу япон астрономхэм къыщахутащ алъандэрэ зыщымыгъуазэу къекIуэкIа пкъыгъуэ абрагъуэ.

Анапэ и къежьапIэ

Адыгэр къызэригъэщIрэ и пIэм имыкIауэ и хэкум исыжщ, и хабзэмрэ бзэмрэ нобэм къихьэсауэ. Тхыдэм и кIыхьагъкIэ, ди лъэпкъыр хы Iуфэм Iусащ, сыт хуэдэ зэрыпхъуакIуэ къытемыуами хэт и дамэ лъабжьэ щIигъэувэну хэмытами и гущэпкъыр имыбгынэу, гугъуехьми мафIэми пимыкIуэту. ИкIи пасэрей зыплъыхьакIуэхэмрэ зэрыпхъуакIуэхэмрэ къаIуэтэжу къэгъуэгурыкIуащ адыгэр къызытехъукIыжа лъэпкъыжьхэр сытым дежи щыпсэуа къалэ цIэрыIуэу Анапэ дахащэм и хъыбар гъэщIэгъуэнхэр. Сыт хуэдэ щэхухэр ихъумэрэ-тIэ Анапэ? Сыт а фIэщыгъэцIэр къызытехъукIар? Сыт къикIыр а псалъэм?

Уэрэдыр зи дамэ

Япэ урысейпсо каналым къызэригъэпэща «Голос. Дети» проектым 20I7 гъэм телъыджэу зыкъыщызыгъэлъэгъуа икIи етIуанэ увыпIэ къыщызыхьу Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ Урысеймрэ я «вагъуэ цIыкIу» хъуауэ щыта уэрэджыIакIуэ Хекилаевэ Денизэ нобэ иIэ ехъулIэныгъэхэм ди гуапэу я гугъу фхудощI.

Илъэси 10-кIэ ягъэтIысынкIэ мэхъу

 

 Урысей ФСБ-м и Управленэу КъБР-м щыIэмрэ КъБР-м щыIэ МВД-мрэ я лэжьакIуэхэм экономикэ щIэпхъаджагъэхэм пэщIэтынымкIэ Iуэхухэр щрагъэкIуэкIым къыщIагъэщащ «Газпром газораспределение Нальчик» АО-м Дзэлыкъуэ районым щиIэ къудамэм и лэжьакIуитIыр улахуэу ятын хуей  ахъшэм зэрыхэIэбэр, ар къэзымылэжьахэм хуатхыурэ ахъшэр къызэрадыгъур.

КъызэрыщIагъэщамкIэ, хэщIыныгъэр сом мелуан 1,8-м щIегъу.   

Адыгэр куэдым къарегъэцIыху

Адыгэ къэрал университетым и «Нарт» ансамблыр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 35-рэ ирикъуащ. А пIалъэм къриубыдэу къэфакIуэ гуп цIэрыIуэм ехъулIэныгъэ куэд зыIэригъэхьащ. Ансамблым зыкъыщигъэлъагъуэр Адыгэ Республикэм и закъуэкъым, атIэ Урысейм и хэгъэгу зэмылIэужьыгъуэ куэдым щыIащ, апхуэдэуи хамэ къэралхэм  щитащ концерт. 

Гъуэгуанэ купщIафIэ

Гъатхэпэм и 1-р Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ органхэм я эксперт-криминалист IэнатIэр къыщызэрагъэпэща махуэщ. Ди тхыгъэр зытеухуар КъБР-м щыIэ МВД-м и апхуэдэ IэнатIэм и ветеран, зи къалэныр щIыхь пылъу, хуэпэжу езыхьэкIа Щоджэн Нурбийщ.

НОБЭ

Гъатхэпэм  и 2, махуэку

МафIэдзым и дунейпсо махуэщ

1919 гъэм Москва къыщызэрагъэпэщащ финансхэмкIэ институт. Иджыпсту ар Урысей Федерацэм и Правительствэм и Финанс академиерщ.

1805 гъэм къалъухащ тхыдэдж, Кавказым и этнограф, адыгэхэм кудрэ ятетхыхьа Люлье Леонтий.

1920 гъэм къалъхуащ адыгей усакIуэ, Совет Союзым и ЛIыхъужь Андырхъуей Хъусен.

                   Дунейм и щытыкIэнур