Календарь событий

17 марта 2023

ЩIыналъэ унафэщIхэр зочэнджэщ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ Урысей Ипщэм и субъектхэм я муниципальнэ щIыналъэхэм я ЗэзыгъэуIу Советым Налшык къалэм щригъэкIуэкIа зэIущIэм. ЩIыналъэ зэхуаку зэхыхьэм и лэжьыгъэм хэтын папщIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым къэкIуащ Адыгей Республикэм, Осетие Ищхъэрэ-Алание Республикэм, Кърым Республикэм, Ингуш Республикэм, Дагъыстэн Республикэм, Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм, Къалмыкъ Республикэм, Шэшэн Республикэм, Краснодар, Ставрополь крайхэм, Астрахань, Волгоград, Ростов областхэм, къалэ-лIыхъужь Севастополь я лIыкIуэхэр.

Емызэшу и зэфIэкIым хегъахъуэ

 Дзэ дохутыр Къамбий Лианэ зи IэщIагъэм фIыуэ хэзыщIыкI, гукIи псэкIи и IэнатIэм етауэ лажьэ цIыху емызэшщ. И IэщIагъэм щытепсэлъыхькIэ, и клиникэм щекIуэкI лэжьыгъэр уи нэгу щыщIэкIкIэ, умыгъэщIэгъуэн плъэкIыркъым а бзылъхугъэ цIыкIум хузэфIэкIыр зыхуэдизыр.

Балъкъэр Дисанэ дыщэр къехь

Шабзэ

 

Иджыблагъэ Тульскэ областым щекIуэкIащ шабзауэ ныбжьыщIэхэм я урысейпсо зэхьэзэхуэ.
Абы хэтащ ди къэралым и щIыналъэ 12-м къикIа щIалэрэ хъыджэбзу спортсмен 40-м нэблагъэ. Илъэси 10-12 зи ныбжьхэр я деж щызэпеуахэм я деж япэ увыпIэр къыщихьащ Налшык дэт, узыншагъэр щрагъэфIакIуэ еджапIэм и гъэсэн Балъкъэр Дисанэ.
НыбжьыщIэр зэхьэзэхуэм хуагъэхьэзыращ Кулишинхэ Александррэ Натальерэ.

БэнэкIэ хуит

Пасэрей

Iуэтэж

 

Анэдэлъхубзэ зыщIэ диIэжыну?

Адыгэхэр - къэбэрдейхэр, ша¬псыгъхэр, шэрджэсхэр - зы лъэп¬къщ, тIурылъыр зы бзэщ, тыншу дызэгуроIуэ. Адыгэ псоми ди лъэпкъым и напэр тхъумэн хуейщ, ди хъугъуэфIыгъуэхэмрэ лъэпкъ нэщэнэхэмрэ къытщIэхъуэ щIэблэм едгъэщIэн папщIэ. 

Мылылъэ лъэхъэнэм къикIа мыщэ

Алъандэрэ щIэныгъэм имылъэгъуа телъыджэ Урысей Арктикэм къыщагъуэтащ – мыл къэвыжам къыхахыжащ Мылылъэ лъэхъэнэм псэуа мыщэ. 

НОБЭ

Гъатхэпэм и 17, мэрем

Адыгэ Республикэм и парламентаризмэм и махуэщ
1918 гъэм
къызэIуахащ Тэрч щIыналъэм ис лъэпкъхэм я II съездыр.
1938 гъэм къалъхуащ Адыгэ Республикэм и цIыхубэ сурэтыщI Дыгъужь Мыхьмуд.

Дунейм и щытыкIэнур

«pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык уфауэ щыщытынущ.  Хуабэр махуэм градус 14 - 15, жэщым  градуси 9 -11 щыхъунущ.

Тхыдэ фэеплъхэм уриджэгу хъунукъым

Къэбэрдей-Балъкъэрым и археологие щIэныгъэр зауэм ипэ илъэсхэм зэрызэфIэувар Миллер А.А., Ермоленкэ М.И., Иессен А.А., Деген Б.Е. сымэ я цIэм ирапх. 

Къулеигъэхэр

Школми къыщытщIауэ дыщыгъуазэщ вагъуэхэр хъурейуэ зэхэува гелийрэ водороду зэрызэхэтыр, планетэхэри абыхэм ещхьщ, арщхьэкIэ нэхъ щIыIэщ.

Адэшхуэм и ущиехэр зи гъуазэ

УФ-м ЩIэныгъэмрэ техникэмкIэ и къэрал саугъэтым и лауреат ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием и академик Бэвыжь Мухьэмэд Дэнял и къуэр дунейпсо цIэрыIуагъ зиIэ щIэныгъэлI щэджащэщ. 

Лэжьыгъэм хэплъэжащ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министерствэм и коллегием и зэIущIэ  зэхэтащ.