Календарь событий

24 марта 2023

Зеинур къалъыхъуэу

Урысейм Украинэм щригъэкIуэкI дзэ Iуэху хэхам куэд къетIэщIыж. Тхыдэм уриплъэжмэ, уигу къэбгъэкIыжыни зэбгъэпщэни мащIэкъым. Щхьэхуэ  зищIыным хущIэкъуурэ, языныкъуэхэм  деж  ар хьэзырт хэт и жыIэми щIэувэну. Ауэ ар щхьэхуитыныгъэт?!

1917 гъэм и бжьыхьэм къэунэхуащ «Украинэ цIыхубэ республикэр». Ауэ иджыпсту абы нэхъыбэу щыгъуазэр  тхыдэджхрэщ. КъэралыщIэм герби, ныпи, гимни иIэжт  -зигъэIейтэкъым.

Литературэм хуэлажьэ пщащэ

«Ассамблея народов Евразии» мыправительственнэ IуэхущIапIэхэм я Международнэ зэгухьэныгъэм хэт, «Серебряный ЛиффТ», Писатели России. Молодые голоса» международнэ литературэ Iуэху   иным хэта тхакIуэ, усакIуэ, зэдзэкIакIуэ Маргъущ Марьянэ зэфIэкI зиIэу къалъытэхэм ящыщщ. 

Къаруушхуэ текIуадэми

Шэрэдж псыхъуэм лъэныкъуитIымкIи декIуэкI автомобиль зекIуапIэхэр, Урвань (Аруан) – Уштулу федеральнэ мыхьэнэ зиIэмрэ  Старэ Шэрэдж – Жэмтхьэлэ – Сукан-Суу гъуэгумрэ, зэпызыщIэ Iыхьэу ГЭС-хэм я щхьэкIэ щыIэр (километри 2-м щIигъу и кIыхьагъщ) къызыхуэтыншэу зэрагъэпэщыж.

«ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» лъэпкъ проектым ипкъ иту мы зэманым зэлэжь автомобиль зекIуапIэр куэд щIащ къызэрагъэсэбэпрэ Жэмтхьэлэ, Зэрэгъыж жылэдэсхэм Шэрэдж районым и къуажащхьэ Къэщкъэтау зыпащIэнымкIи республикэм и къалащхьэм гъуэгу нэхъ гъэкIэщIакIэ лъэIэсынымкIи.

Вындыжь Марие: Тхэн зэрыщIэздзар зи фIыгъэр сабийхэращ

 КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, уэрэдус цIэрыIуэ  Вындыжь Марие и зэфIэкIым  и щыхьэту  КъБР-м ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ, ЩэнхабзэмкIэ и министерствэхэм, Дунейпсо Арткомитетым я щIыхь, фIыщIэ тхылъхэр   къыхуагъэфэщащ.

Тхаб – Тхьэбэ - Тхыбэ

А цIэр зэрехьэ ГеленджикХъулъыжъый», зэпкърыпхмэ: «хъулъэ» - хъупIэ, «жъый» - цIыкIу) къалэм къуэкIып

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и Унафэ

«Егъэджэныгъэм и IуэхукIэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Законым зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным теухуауэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Законым и IуэхукIэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ

Къарэмырзэ Б. С. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Жылагъуэ палатэм хэгъэхьэным и IуэхукIэ

«Урысей Федерацэм и щIыналъэхэм я жылагъуэ палатэхэр къызэрагъэпэщыныр, лэжьэныр зытет я зэхуэдэ хабзэхэм я IуэхукIэ» Федерацэ законым и 8-нэ статьямрэ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Жылагъуэ палатэм и IуэхукIэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Законым и 9-нэ статьямрэ япкъ иткIэ унафэ сощI:

ЦIыху гъащIэр къегъэлыныр лъапIэныгъэщ

Урысей МВД-м Iуащхьэмахуэ районым щиIэ къудамэм и лэжьакIуэхэм даIыгъащ «Лъы тыи, цIыхур къегъэл» Iуэхур.

ШколакIуэхэм папщIэ бжэ зэIуха

«Урысей гвардием и махуэхэр» акцэм хыхьэу Ведомствэм щIэмыт Бахъсэн къудамэм и лэжьакIуэхэм Бжэ зэIухам и махуэ драгъэкIуэкIащ ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ школым и кадет классым щеджэхэм. 

Гъатхэ лэжьыгъэхэр

         Къалащхьэм и лъэс зекIуапIэхэм, ХьэтIохъущокъуэм и жыг хадэм, Дэшхуей гуэрэным - псоми гъатхэм зыдащI. ЩIыпIэ-щIыпIэхэм зэуэ къыщыхутащ техникэхэмкIэ къызэгъэпэща коммунальнэ IэнатIэхэм я лэжьакIуэхэри: жыгхэр яухъуэнщI, лъагэу дэкIеяхэм я щхьэкIэхэр пах. Лэжьыгъэшхуэ къыщрахьэлIахэм ящыщщ Головком и цIэр зезыхьэ уэрамыр. Курыт еджапIэ №1-м ихъуреягъым щыта жыгышхуэхэм еджапIэр къызэрыхэщыж щыIэтэкъым - апхуэдэт уэрам ирикIуэм и бгъуитIри. Жыг куэд бжьыхьэм яухъуэнщIащ, чэзур къызылъысахэм иджыпсту йолэжь.

Инджылызыбзэм уздынихьэсыр

Мы тхыгъэр зытеухуа Хьэмыкъуэ Маринэ и IэщIагъэкIэ зэдзэкIакIуэщ.  

Псантхуэхэм я лэжьэкIэр

Iэпкълъэпкъыр зезыгъакIуэ къупщхьэхэмрэ лыпцIэхэмрэ зэпызыщIэжри, цIыхум узыр зыхезыгъащIэри, зыгъэбауэри, зыгъэпсалъэри щхьэкIуцIым екIуэлIэж псантхуэхэращ. Псантхуэхэр пкъыгъуищу зэхэлъщ: щхьэкуцIыр, тхыцIэм илъ куцIыр, Iэпкълъэпкъ псом игуэша къуэпсхэр.

Къару щабэ зыхэлъ сурэтхэр

Жэбалы Заирэ зи лэжьыгъэхэм псэм зыдащI сурэтыщI ныбжьыщIэщ. Абы щIэщыгъуэ къыхелъагъукIыф дунейм. И сурэтхэр къыхех щIыуэпсым, къаIэпех къуалэбзухэм, къахегъуатэ къэкIыгъэхэм. Псэ хелъхьэри, ущеплъкIэ мыгурыIуэгъуэу къару щабэ гуэр хыболъагъуэ.

НОБЭ

Гъатхэпэм и 24, бэрэжьей

♦Жьэн узым ебэныным и дунейпсо махуэщ

♦Урысейм и Дзэ-Хьэуа Къарухэм я штурман IэнатIэм и махуэщ

♦1948 гъэм къалъхуащ философие щIэныгъэхэм я доктор, ЩIДАА-м и академик, КъШР-м щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Шенкао Мухьэмэд.

♦1948 гъэм къалъхуащ КъШР-м и къэрал, политикэ лэжьакIуэ Арэшыкъуэ Мухьэмэд.