Календарь событий

20 марта 2023

Спорт хъыбархэр

КъБР-м пятиборьемкIэ и командэ къыхэхар Челябинск щекIуэкIа урысейпсо зэхьэзэхуэм хэтащ. Абы кърихьэлIат Урысейм и щIыналъэхэм къикIа, илъэс 13 - 19-м ит спортсмен 400-м нэблагъэ.

ЦIыхугъэ

Вакъэ щащэ тыкуэным и бжэIупэм илъэсипщI ныбжьым ит щIалэ цIыкIур Iутщ, абы и гъэлъэгъуапIэм тет вакъэ щIэрыпсхэр зэпеплъыхьри. А тхьэмыщкIэ цIыкIур и нэр тедияуэ вакъэ хуабэхэм йоплъ, зэрехъуапсэри нэрылъагъущ.

ЩIыуэпсым и фэеплъхэр

Языныкъуэ жыг лIэужьыгъуэхэр цIыхум нэхърэ куэдкIэ нэхъыбэрэ мэпсэу. Ауэ куэдым ящIэу пIэрэ цивилизацэ зыбжанэм я къэунэхугъуэмрэ кIуэдыжыгъуэмрэ зи «нэгу щIэкIа», илъэс мин бжыгъэ зи ныбжь жыгыжьхэр нобэм къызэрысар?!

ЩIым и махуэ

Ди планетэм тет къэралхэм я нэхъыбэм гъатхэпэм и 20 - 21-хэм «ЩIым и махуэ» зыфIаща Iуэхугъуэхэр щокIуэкI. А махуэм дыгъэм и нэхури жэщым и кIыфIри я кIыхьагъкIэ зэхуэдэ мэхъу. ЗэрыхуагъэфащэмкIэ, а зэблэкIыгъуэ кIэщIым къриубыдэу щIыуэпсым и щытыкIэм зехъуэж.

IэщIагъэм я нэхъ гугъу

Шормэн Алесэ Тэрч къалэм къыщыхъуащ, Сеченов И. М. и цIэр зезыхьэ Москва къэрал медицинэ университетыр къыщиухащ. Дохутыр IэщIагъэр къыхэзыха хъыджэбзыр 2020 гъэм щылэжьащ коронавирусым пэщIэтыным тегъэщIауэ Москва къалэм зауэм и ветеранхэм папщIэ къыщызэрагъэпэщауэ щыта сымаджэщым. Алесэ дыщигъэгъуэзащ и IэщIагъэр къызэрыхихами и мурадхэми.

Мономах и пыIэ хьэлъэр

Мономах и пыIэр Кремлым Iэщэхэм я пэшым щахъумэ хьэпшыпхэм я нэхъыжь дыдэщ. Урыс пащтыхьхэм хабзэм тету ар зыщхьэратIагъэрт тетыгъуэр къащылъысым деж. ПыIэм и хьэлъагъщ грамм 993,66-рэ. КъыздикIар IупщI дыдэкъым, щIэныгъэлIхэм абы теухуауэ гупсысэ щхьэхуэхэр яIэми. Хуагъэфащэ Византием, Азие Курытым е КъуэкIыпIэ Гъунэгъум и дыщэкIхэм ящIауэ. Языныкъуэхэм къалъытэ Iуэ дыщэм и хъану щыта Узбек Москва тыгъэ къыхуищIауэ. Мономах и пыIэр гъэщIэрэщIащ дыщэкIэ, мывэ лъапIэхэмкIэ, къунфэхъум (соболь) ицкIэ.

Узытхьэкъу мэ гуакIуэ къызыпиххэр

ЩIыуэпсым къигъэщIа дахагъэхэм ящыщщ удз гъэгъахэр. Ахэм цIыхухэм я гукъыдэжыр къызэраIэтым, зэрагъэгуфIэм шэч хэлъкъым. Зи плъыфэрэ теплъэкIэ зэщхьэщыкI, мэ гуакIуэ къызыпих гъэгъа телъыджэхэм тхыдэ гъэщIэгъэун яIэжщ.

ЩIЫХЪЕЙМ И ЛЪЭУЖЬХЭР

«Дунейпсо Адыгэ Хасэм и лIыкIуэхэр Тыркум макIуэ, ди лъэпкъэгъуу щIыхъейм хиубыдахэм ящIэупщIэну, къуажэхэр къызэхакIухьыну. УкIуэн плъэкIыну?» - жаIэу къыщызэупщIым куэдрэ сегупсысакъым: «СыкIуэнущ», - естащ жэуап.

Павлов Василий текIуахэм яхуозэ

2023 гъэм и гъатхэпэм и 3-м къыщыщIэдзауэ и 10 пщIондэ Башкирием и къалащхьэ Уфа щекIуэкIащ МВД-м боксымкIэ и урысейпсо зэхьэзэхуэ. ЩIыналъэ зэхуэмыдэхэм къикIа организацэ I5-м я гупхэр зыхэта зэхьэзэхуэм КъБР-м и командэм етIуанэ увыпIэр къыщихьащ.

Куэд хуищIащ абы лъэпкъым

Адыгэхэм, зэрытщIэщи, IуэрыIуатэ, щэнхабзэ, гъуазджэ купщIафIэ къадогъуэгурыкIуэ.

Тхыдэр зи лъабжьэ ди хъыбарыжьхэмрэ уэрэдыжьхэмрэ тхузэхуэзыхьэсыжахэм ящыщщ IуэрыIуатэдж, тхакIуэ, драматург, адыгэ щэнхабзэм псэемыблэжу телэжьа КъардэнгъущI Зырамыку. БлэкIа лIэщIыгъуэм и пэщIэдзэхэм халъхуа а цIыху щэджащэм хузэфIэкIар мащIэкъым, аращ ар ноби цIыхум щIащымыгъупщэр.

Узыфэр жьыгъэ-щIагъэкIэ зэщхьэщыгъэкIакъым

Дохутыр-ревматологым и къалэным, ревматизм узыфэр зищIысым, абы и нэщэнэхэм, зэрызыщыпхъумэнум и гугъу къытхуищIащ медицинэ щIэныгъэхэмкIэ кандидат Тау Мадинэ.

Дохутыр-ревматологыр, псом япэрауэ,  къупщэ зэрытыпIэхэм, хуэ кIапэхэм, лыпцIэналъэхэм епха узыфэхэр зыпкърытырщ зэIэзэр. Ахэр куэду зэщхьэщокIыж, медицинэ фIэщыгъэ щхьэхуэхэр яIэжу. Абыхэм яхэтщ уз шынагъуэ дыдэхэр, зэрыIэпкълъэпкъыу зэщIиубыдэу.

НОБЭ

Гъатхэпэм и 20, блыщхьэ

♦ЩIым и дунейпсо махуэщ

♦Насыпым и дунейпсо махуэщ

♦Астрологием и дунейпсо махуэщ

♦Социальнэ лэжьыгъэм и дунейпсо махуэщ

♦Лы мышхыным и дунейпсо махуэщ

♦1944 гъэм Докшукинэ спирт заводым, зэрагъэпэщыжа нэужь, лажьэу щIидзэжащ.

♦1992 гъэм «Урысей Федерацэм и ЛIыхъужь» цIэмрэ «Дыщэ вагъуэ» медалымрэ ягъэуващ.