Календарь событий

27 ноября 2022

Анэхэм я пщIэр яIэт

Пра­вительствэм и Унэм ­дыгъуасэ ща­гъэ­лъэпIащ бынитху е нэхъыбэ зиIэ анэхэр.  кърагъэблэгъахэм  ­гуапэу захуигъэзащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэ­кIуэ Казбек.

ФIыщIэ тхылъхэр ират

Суд приставхэр ехъуэ­хъуащ­ щIыналъэм щыла­жьэ телекомпаниехэм я лэжьакIуэхэу зи махуэр зыгъэлъапIэхэм.

Нэмыцэхэри ягъэгуауэщхьэуэ

Катарым щекIуэкI, футболымкIэ дунейпсо чемпионатым и япэ ­къекIуэкIыгъуэр иухащ. ПэщIэдзэ махуэхэми хуэдэу, иджыри телъыджэхэр къыщохъу хьэрып къэралыгъуэм и губгъуэхэм.

IэпщIэлъапщIэхэм я IэрыкIхэр

Къэбэрдей-Балъкъэрым Щэн­хабзэмкIэ и фонд Вэрокъуэ Владимир и цIэр зе­зыхьэм щагъэлъагъуэ декоративно-прикладной гъуаз­джэм­кIэ IэпщIэлъапщIэхэм я лэжьыгъэхэр. «Гъагъэ, си щIы­налъэ» - аращ абы фIащар. Ар къызэрагъэпэщащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэралыгъуэр илъэси 100, ЩэнхабзэмкIэ фондыр илъэс­ 35-рэ зэ­рырикъум я щIыхькIэ.

Быным къару яхэзылъхьэ гурыщIэ

КъыпхуэмыIуэтэным хуэдиз мыхьэнэ инрэ гурыщIэ абра­гъуэрэ къызэщIэзыубыдэ псалъэу щыIэр а зыращ: хьэрфышхуэ защIэкIэ дапщэщи ­птхыну зыхуэфащэ АНЭ псалъэращ.

Жьэгу мафIэм хуэдэу хуабэ лъагъуныгъэ

Пщэдей, щэкIуэгъуэм и 27-м, ди къэралым щагъэлъапIэ Анэм и махуэр. «Махуэрыбжэм къы­хэгъэбелджылыкIахэм я нэхъыщхьэ дыдэщ Анэм и махуэр», - жысIэми сыщымыуэну къысщохъу, сыту жыпIэмэ анэращ псори дунейм дыкъытезыгъэхьар, ди гъащIэм и щIэдзапIэ­-ри аращ. ЗэрыжаIащи, быным дежкIэ жьэгу мафIэ щабэм хуэдэу хуабэщ анэм къыбгъэдэкI лъагъуныгъэр.