Календарь событий

24 ноября 2022

«ГъащIэм и джэрпэджэж»

Апхуэдэу фIищатэмэ, купщIэм техуэнт, жыпIэну, иджыблагъэ дунейм къытехьащ КIэбышэ Лилэ и тхылъыщIэ. Фигу къэдгъэкIыжынщи, нэгъабэ фи пащхьэ нитлъхьауэ щытащ «Бахъсэн аузым пшагъуэр щхьэщытщ» зыфIища повестыр. Мы къыдэкIыгъуэм, абы къищынэмыщIауэ, ихуащ «Илъэс 50-кIэ сымаджэщым» рассказымрэ «Розэ хужь» повестымрэ.

Нэрылъагъу дуней

Курыт еджапIэр къэзыухахэм я деж къыщыщIэдзауэ, цIыху щыIэу къыщIэкIынкъым микроскопыр зищIысыр зымыщIэ икIи щIыуэпсым къигъэщI пкъыгъуэ нэрымылъагъухэр къэхутэнымкIэ, ахэр джынымкIэ а Iэмэпсымэм иIэ мыхьэнэр зыхуэдизым щымыгъуазэ.

Дунейпсо литературэм и къежьапIэр

Дунейм лъэпкъыу тетым езым я тхыбзэ зэраIэм хуэдэу, я художественнэ литератури яIэжщ. Ауэ жанр щхьэхуэу ар зэрызэфIэувам и тхыдэр жыжьэ къыщожьэ. Ар жэз лIэщIыгъуэм тхыбзэ зыгъуэтауэ щыта Месопотамие къэралыгъуэм, нэхъ иужькIэ Мысырым ди лъэхъэнэм ипэкIэ илъэс миниплIкIэ, минищкIэ узэIэбэкIыжмэ, зэфIэувэн щыщIидзауэ хуагъэфащэ.

 

ГъэщIэгъуэнщ

         Псы щIыIум щес бабыщ, къаз щыр цIыкIухэм уакIэлъыплъыныр гухэхъуэгъуэщ: зы мэскъалкIэ лъэныкъуэкIэ иримыхьэкIыу ахэр анэм и ужьым итщ. Дауэ зэи зызымыхъуэж апхуэдэ мардэм тетыныр абыхэм къазэрехъулIэр?

ЩIэныгъэлI физикхэм дызэрыщагъэгъуазэмкIэ, жэуапыр гидродинамикэм и хабзэхэм къазэрыпэщIэуэр япэм иту кIуэ анэм зэтреубыдэри, абы и ужьым ит и шырхэм я къарур хъума мэхъу.

Адыгэ пщащэр къыхожаныкI

«IT дунейм хыхьэн» гупым щыщ Абрэдж Залинэ VK интернет-IухущIапIэм иджыблагъэ къызэригъэпэщу еянэу иригъэкIуэкIа «Бжыгъэрылъанэ зекIуэ» зи фIэщыгъэ щIыналъэ хакатон зэхьэзэхуэм къыщыхэжаныкIащ.

Бжыгъэр лъабжьэ зыщI Iуэху щIэкIэ

«ЩIэныгъэ щрагъэгъуэт еджапIэхэр бжыгъэрылъанэм (цифровизация) хуэшэным ехьэлIауэ щыIэ Iэмалхэр» зи фIэщыгъэ XX Урысейпсо Iэнэ хъурейр Краснодар щIыналъэм хыхьэ Сириус къуажэм иджыблагъэ щекIуэкIащ. Урысейм и еджапIэ нэхъыщхьэ 52-мрэ колледжищымрэ я лIыкIуэхэр зыхэлэжьа зэхуэсым и жэрдэмщIакIуэу щытари езыгъэкIуэкIари Бонч-Бруевич Михаил и цIэр зэрихьэу Бытырбыху къалэм дэт, телезэпыщIэныгъэхэмрэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэмкIэ университетым IэщIагъэхэмрэ щIэныгъэ щрагъэгъуэт IуэхущIапIэхэр бжыгъэрылъанэм хуэшэнымкIэ Центрырщ.

 Суд приставхэм я лэжьыгъэм щагъэгъуазэ

Урысей ФССП-м и Управленэу КъБР-м щыIэм и IэщIагъэлIхэр яхуэзащ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым и студентхэм.

УФССП-м къэрал къулыкъумрэ кадрхэмкIэ и къудамэм и унафэщIым псалъэмакъ щхьэпэ ядригъэкIуэкIащ университетым и сату-технологие факультетым и студентхэм. Ясеневэ Регинэ щIалэгъуалэр щыгъуазэ ищIащ суд приставхэм я институтым и тхыдэм, зэрызиужьам, абы и лэжьыгъэм и унэтIыныгъэ нэхъыщхьэхэм, ФССП-м къулыкъу щызыщIэнухэр къызэращтэ щIыкIэм.

Си адэшхуэхэм хэкур зэрабгынар

Зы цlыху закъуи дунейм тету къыщlэкlынкъым и Хэкур, къэзылъхуа адэ-анэр, къыдалъхуахэр фlыуэ имылъагъуу. Сэри сыапхуэдэщ. Ди унагъуэр ди анэшхуэри къыдбгъэдэсу допсэури, абы нэхърэ нэхъ насып щыlэу сэ сщlэркъым, - къытхуетх Болэтей дэт курыт школым и еджак1уэ Лlэужь Ланэ. -  Си нанэр Хьэпцlей къуажэм щапlыжащ.

Я губгъуэ яIэжщ

Гупышхуэ зэрыгъэхъуа къуаргъхэм нэхумыщым зыщаIэткIэ, кхъухьлъатэ къэтIысым хуэдэу, макъышхуэ ящI икIи гурыIуэгъуейкъым ар электрокъарум и зы лIэужьыгъуэу зэрыщытыр. Иужьрей зэманым дунейпсо щIэныгъэлIхэм я деж гулъытэ лей щигъуэтащ къуалэбзухэмрэ къэзылъэтыхь бадзэ лIэужьыгъуэхэмрэ къагъэхъу электрическэ губгъуэхэм я зэхъуэкIыныгъэ мащIэми дунеймрэ щIыуэпсымрэ къазэрыпэджэжым.

ГъащIэ узыншэм хуаущий

 «Урысейм и сабийхэр-2022» зыфIаща профилактикэ Iуэхум ипкъ иткIэ Урысей МВД-м и Управленэу Налшык щыIэм и лэжьакIуэхэр дохутыр-нарколог Нагорная Татьянэ ящIыгъуу псалъэмакъ щхьэпэ драгъэкIуэкIащ къалэм и курыт еджапIэ №32-м щеджэхэм. ЩIэблэм и гугъу хуащIащ акъылыр зыгъэутхъуэ пкъыгъуэхэмрэ наркотикхэкIхэмрэ зэрышынагъуэм.

Полицейхэм школакIуэхэм жраIащ наркотикхэкIхэр зэхьэлIэныр зэрызэраныр, ахэр цIыхум и Iэпкълъэпкъым зэрнгуауэм и щапхъэхэр къахьащ, апхуэдэуи щагъэгъуэзащ наркотикхэкIхэр, акъылыр зыгъэутхъуэ пкъыгъуэхэр щэным жэуапым узэрыришалIэм.

НОБЭ

Мыщэхуэным и дунейпсо махуэщ

1861 гъэм Урысейм и император Александр ЕтIуанэм и унафэкIэ Министрхэм я Совет къызэрагъэпэщащ.

1927 гъэм Москва къыщызэIуахащ Опереттэм и къэрал театрыр.

1956 гъэм КПСС-м и ЦК-м унафэ къищтащ балъкъэр, къэрэшей, къалмыкъ, ингуш, шэшэн лъэпкъхэм я автономиер зэфIэгъэувэжыным теухуауэ.

1729 гъэм къалъхуащ урыс дзэзешэ цIэрыIуэ, генералиссимус Суворов Александр.