Календарь событий

17 июня 2022

Сабий поликлиникэр къызэIуахыжащ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек мэкъуауэгъуэм и 15-м еплъащ узыншагъэр хъумэнымкIэ IуэхущIапIэу тIум

Ныджэкъуэ-Нэджыгу-Наджиго

Мы цIэр зезыхьэ къуажэ цIыкIур хы ФIыцIэ Iуфэм Iус ПсыфIыпэ (Лазаревск) посёлкэм къухьэпIэ-ищхъэрэ лъэныкъуэмкIэ километр 25-кIэ пэжыжьэщ. 

Лъагъуныгъэм ипэ напэ

Гъэмахуэр къызэрысу, кавказ хэкурысхэр я щхьэ хуимытыж мэхъу. Узэрыбысымыр пщIэжу, тэмакъкIыхьыныр зытебгъахуэу, итIани, уи нэхъыщIи уи нэхъыжьи хуумыгъэфащэ теплъэгъуэхэм зэзэмызэ зыщаубгъу ди уэрамхэм.  

УпщIэхэр кIуэ пэтми нэхъыбэ мэхъу

Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым 2021 - 2022 гъэхэм щекIуэкIа зэхьэзэхуэр иджыблагъэ иухащ. 

Иужьрей илъэсхэм ди нэгу щIокI

ООН-м и Ассамблее Нэхъыщхьэм и 49-нэ сессиеу 1994 гъэм Франджым и къалащхьэ Париж щригъэкIуэкIам мэкъуауэгъуэм и 17-р Губгъуэшэкъракъхэм (къумхэм) земыгъэубгъунымрэ уэгъухэм япэщIэтынымкIэ (World Day to Combat Desertification and Drought) я махуэу къыщызэдалъытащ. 

КIУЭДЫЖ ЛЪЭУЖЬ

Псэм и даущ, пщIащэ щхъыщхъ макъ. ЩIэфиежу къыкъуэу жьыбгъэр мэдэхащIэ. ешкIурэхыу ежэх псынэпс къабзэми щIэтщ адыгэ макъамэ. 

Адыгэпсэм и лъапсэр

Дыгъэр къепсщ, псым хэпсэщ, нурыфIэу зэщIэблэри - псэр къэхъуащ. Псэм дахагъэу иIэмрэ плъыфэу абы игъуэтымрэ пхуэмытхынщ. Къару мыкIуэщI псэм зэрыхэтым и щыхьэтщ «псибл иIэщ» жыIэгъуэри. ФIыгъуэу, хужьыгъэу щыIэр зыхэлъ псэр цIыхухэм зэхуэдэу, зэщхьу ДыкъэзыгъэщIам къыщытхилъхьэкIэ, къыщытIуилъхьэкIэ, дипкъ щригъэувэкIэ, зэман зэрыдэкIыу языныкъуэхэр щхьэ нуркIэ мыблэжрэ, сыт дахагъэ еджэу щIыщымытыжыр? 

Тхыпхъэхэм я «гуащэхэр»

Тхыдэдж, этнограф КIыщ Хьэзрэтэлий «IэпщIэлъапщIэ» гупжьейр 1984 гъэм щигъэлажьэм, МэзщIэкIуасэхэ япхъухэу Маринеттэрэ (Дагъырхэ я нысэщ) Джульеттэрэ (Шэт) абы и деж зыщагъасэрт. КIыщыр а зэманым щIэхъуэпсырт дыщэидэ лъэпкъ IэщIагъэр къигъэщIэрэщIэжыну.

Дэтхэнэри абы хуэдэу щытамэ

Республикэм и щIалэгъуалэ куэд къэралым и щIыналъэ зэхуэмыдэхэм щытхъухэр яIэу щолажьэ. Абыхэм ящыщ зыщ нобэ зи гугъу фхуэсщIыну щIалэр – Саратов къалэм Травматологиемрэ ортопедиемкIэ дэт щIэныгъэ-къэхутакIуэ институтым и травматолог, хирург-ортопед, медицинэ щIэныгъэхэм я кандидат Емкъуж Олег. Илъэс 16 хъуауэ ар мы IуэхущIапIэм щолажьэ, шэч хэмылъуи, а зэманым къриубыдэу лэжьыгъэ и пIалъэ хъарзынэу къищIащ икIи нобэ ар Iэзагъышхуэ зыбгъэдэлъ дохутыру къалъытэ.

Нобэ

ЩIыр игъущыкIынымрэ уэгъумрэ ебэныным и дунейпсо махуэщ. ООН-м и Ассамблее Нэхъыщхьэм къищта унафэм ипкъ иткIэ ягъэлъапIэ 1995 гъэм къыщыщIэдзауэ.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм мэкъумэш щIапIэу къыщагъэсэбэп щIыхэм мелиорацэм пыщIа Iуэхухэр щегъэкIуэкIыным трагъэкIуэдэну субсидиехэр зэрыхухах Хабзэхэр къэщтэным теухуауэ
 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ
2022 гъэм мэкъуауэгъуэм и 9-м Налшык къалэ №135-ПП

Тэрч щIалэхэр япэ итщ

 Мэкъуауэгъуэм и 9-м Туапсе пэгъунэгъу Небуг къуажэм щекIуэкIащ «Урыс тенджыз кубок» зыфIаща ныбжьыщIэхэм я топджэгу зэпеуэ. 

Урысейпсо зэпеуэм къыщыхожаныкI

Армавир къалэм щекIуэкIащ самбомкIэ Урысейпсо зэхьэзэхуэ. Абы и саугъэт нэхъыщхьэхэм щIэбэнащ къэралым и щIыналъэ псоми къикIа зи ныбжьыр илъэс 14-м нэблагъэ спортсмен 700-м щIигъу. 

Москва щыщIэдзауэ Брест нэс

ЦIыхубэ хозяйствэмрэ къэрал къулыкъумкIэ Урысей академием Кавказ Ищхъэрэм щиIэ къудамэм и студент Мэремщауэ Хъызыр «Непокорённые» дунейпсо проектым хэтынухэм ящыщщ. А Iуэхум хагъэхьащ къэрал 14-м (Беларусием, Къыргъызстаным, Абхъазым, Таджикистаным, Узбекистаным, Тыркуменистаным, Приднестровьем, Молдовэм, Луганск, Донецк цIыхубэ республикэхэм, Венгрием, Сербием, Китайм) щыщ щIалэгъуалэ жыджэри 100. Ахэр Москва щыщIэдзауэ Брест нэс кIуэнущ, къалэ щIыхьыцIэ зыфIаща къалэ-лIыхъужь 11-р къызэщIиубыдэу.